Projecten

Projecten

Op dit moment wordt een eerste inventarisatie gemaakt van de benodigde data over energieverbruik op het niveau van bedrijven, gebouwen en bedrijventerreinen. Data ontbreken over de opwekcapaciteit van duurzame energie op het niveau van bedrijventerreinen of hoeveel duurzame energie al wordt opgewekt. Ook de mogelijkheden van onderlinge energieleveranties worden hiermee -in eerste aanzet- in beeld gebracht.

Data-röntgenfoto

Een van de eerste resultaten in het project Duurzame Bedrijventerreinen is een data-röntgenfoto van de 19 bedrijventerreinen van Ondernemend Venlo. Om deze foto goed te kunnen maken zal gebruik worden gemaakt van kwantitatieve economische, energetische, ruimtelijke en vastgoedinformatie. We starten dit project 15 december 2020 en we verwachten de eerste resultaten medio eind januari – begin februari 2021 te kunnen presenteren.

De data-röntgenfoto geeft inzicht in:

 • Nulmeting CO2uitstoot per bedrijventerrein en ontwikkeling over afgelopen 5 jaar (Paris Proof).
 • Energieverbruik op gebiedsniveau en op PC6 niveau (gas/elektra) aangevuld met vestigingsgegevens op postcode 6 niveau plus aanvullende info m.b.t. sector, type bedrijf, bouwjaar, aantal medewerkers etc.
 • Mogelijkheid om waardeketens van complementaire activiteiten rond CO2 en energie te construeren, te clusteren en op basis hiervan eerste potentiële relaties tussen bedrijven met vraag en aanbod te verkennen.
 • Inzicht in blauw-groene structuren op gebiedsniveau, natuurwaarde regulerende diensten (opslag CO2, uitfiltering fijnstof, waterzuivering en bestuiving), op basis waarvan een financieel economische waarde wordt toegekend per terrein (bijdrage natuur aan de economie in monetaire termen).
 • Aanvullende duurzaamheidsaspecten (energie/klimaat) worden zichtbaar in vijf thema’s: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde en wordt nu al toegepast binnen de gemeente Venlo voor de gebouwde omgeving inclusief warmtevisie Venlo.
 • Een geïntegreerd gelaagd GIS systeem voor energie en klimaat aangevuld met de warmtevisie van de gemeente Venlo (one view) dat als goede basis dient voor de eerste scenario’s per bedrijventerrein.

Scan impact klimaatverandering voor 4 bedrijventerreinen

Een van de doelstellingen van het project Duurzame Bedrijventerreinen is het vormgeven en uitvoeren van aantal pilotprojecten rond klimaatadaptatie. Daarnaast is kennisontwikkeling en -uitwisseling rond duurzaamheid een belangrijk aandachtsgebied. In dat kader zal de HAS Hogeschool Den Bosch, afdeling Management van de Leefomgeving, in het kader van een beroepsopdracht (afstudeerproject), een scan uitvoeren die de impact van klimaatverandering voor 4 bedrijventerreinen in beeld brengt. HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen voert het project uit in de periode 8 februari 2021 tot en met 2 juli 2021.

Het doel van de scan is om te komen tot ten minste vijf concrete en gedragen collectieve pilotprojecten die daadwerkelijk een bijdrage gaan leveren aan de vermindering van hittestress, droogte dan wel wateroverlast ter plaatse van 4 bedrijventerreinen. Primair dienen de pilotprojecten ertoe bij te dragen dat de bedrijventerreinen zich op een positieve wijze aanpassen aan de klimaatverandering. Daarnaast worden ‘mee-koppelkansen’ in beeld gebracht voor bijvoorbeeld een gezonde groene werkomgeving en het vergroten van de biodiversiteit.

De scope van de verkenning en uitwerking van de pilotprojecten betreft 4 van de 19 bedrijventerreinen in Venlo onderdeel van OV. Het gaat hierbij om de terreinen 1) Spikweien, 2) Kantorenpark Noorderpoort, 3) VieCuri en 4) Industriehaven.

Het project levert de volgende resultaten op:

 1. Plan van Aanpak
 2. Adviesrapport bestaande uit:
  a. Ruimtelijke kwalitatieve analyse
  b. Kansenkaart en Visie
  c. Projectlijst/uitvoeringsprogramma
 3. Factsheet pilotprojecten (5x)
 4. (Digitale) eindpresentatie

Je kunt ons hierbij helpen! 

Vul de gevraagde gegevens van het onderstaand formulier in en retourneer het aan
secretariaat@duurzamebedrijventerreinen.eu. Hoe beter inzicht we hebben in het energieverbruik op bedrijfs- en gebouwniveau, hoe sneller we kunnen starten met projecten.

Reactieformulier