WElkom bij

Green Deal Collective Venlo

Een community van ondernemers die werk maken van collectieve verduurzaming op de bedrijventerreinen in Venlo.

Wat we doen

Voor een  betere  toekomst

Verduurzaming

Het verduurzamen van bedrijventerreinen in Venlo rust op twee pijlers, te weten energietransitie en klimaatverandering. Enerzijds richt het project zich op de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve duurzame energieopwekking en -uitwisseling op bedrijventerreinen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat als op 20% van de daken van de Limburgse bedrijven zonnepanelen liggen, Limburg in 2030 al bijna 50% van haar klimaatdoelstelling voor duurzame opwekking van energie gehaald heeft. Anderzijds zullen de bedrijventerreinen worden aangepast aan de klimaatverandering. Door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren en door een groene inrichting, kunnen bedrijventerreinen klimaatbestendig worden gemaakt waardoor hittestress en wateroverlast verminderen.

Advies

Dit project is gestart in 2018. Op initiatief van de commissie Duurzaamheid & Innovatie van Ondernemend Venlo is een kleine groep ondernemers gestart. Met ondersteuning van medewerkers van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), Gemeente Venlo en Rabobank Limburg en in samenwerking met kennis- en overheidsinstellingen zijn talrijke onderzoeken opgezet naar de mogelijkheden van collectieve verduurzaming van bedrijventerreinen. Al die kennis wordt nu ingezet om ondernemers te helpen met hun verduurzaming op gebiedsniveau (bedrijventerrein).

Energietransitie

Om aan de afspraken van Parijs te voldoen moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Om een dergelijke energietransitie te realiseren zijn grote investeringen nodig, niet alleen van de overheid en particuliere huishoudens, maar zeker ook van het bedrijfsleven. Een voorbeeld: door 20% van daken op bedrijventerreinen in te zetten voor het opwekken van duurzame energie, kan bijna 50% van het Limburgse klimaatdoel voor 2030 worden ingevuld.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert wereldwijd en dus ook in Nederland. De gemiddelde temperatuur over de afgelopen eeuw is gestegen, de hoeveelheid en intensiteit van neerslag zijn toegenomen en zeer warme dagen komen vaker voor. Deze nadelige gevolgen van de opwarming van de aarde moeten beheersbaarder worden door een vermindering van de broeikasgassen. Dit is vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en mede door Nederland ondertekend. Het doel van het Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050.

Collectieve verduurzaming werkt

De aarde warmt op en het klimaat verandert. In Venlo zijn we ervan overtuigd dat collectieve verduurzaming op bedrijventerreinen werkt om de klimaatdoelen van Parijs te realiseren. Daarom zijn we in 2019 gestart met een project met als doel om eind 2023 de meerwaarde aan te tonen van collectieve verduurzaming van bedrijventerreinen. Dit project richt zich op twee pijlers, namelijk energietransitie en klimaatverandering. Energietransitie betekent de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve en duurzame energieopwekking en -uitwisseling. Daarnaast zullen bedrijventerreinen worden aangepast aan de klimaatverandering waardoor hittestress en wateroverlast verminderen en de omgeving op een groene(re) manier wordt ingericht.

Zeven focusgebieden

Het  plan  tot eind 2023

Green deal collective venlo

Iedereen kent langzamerhand nut en noodzaak van verduurzaming. Als ondernemer kun je er onmogelijk de ogen voor sluiten en heb je vele vragen. Waar haal je informatie op, hoe maak je de juiste keuzes, welke investeringen zijn nodig, welke subsidies zijn beschikbaar en wat zijn uiteindelijk de kostenbesparingen en opbrengsten van al je inspanningen?

Wij kunnen je helpen en wijzen je de weg met kennis en netwerk. Wij kunnen organisatiekracht inzetten ten behoeve van initiatieven en onderzoeken op het gebied van collectieve verduurzaming. 

In Venlo delen we de kennis van één graag met velen. De ene ondernemer is soms verder met verduurzaming dan de ander, soms heeft de buurman al ervaringen opgedaan waar jij gebruik van kunt maken. Zo hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden.  Je wordt lid van Green Deal Collective Venlo door de Green Deal te ondertekenen. Daarna ontvang je uitnodigingen voor bijeenkomsten waar je collega-ondernemers en deskundigen ontmoet. Je ontvangt informatie en blijft op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Onze medewerkers vertellen er graag meer over.

Deelnemende  bedrijven </marker

Vragen over  collectieve  verduurzaming

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.