Green Deal collective venlo

Ons doel

Dit is Green Deal Collective Venlo

Verduurzaming

Advies

Energietransitie

Klimaatverandering

Verduurzaming

Het verduurzamen van bedrijventerreinen in Venlo rust op twee pijlers, te weten energietransitie en klimaatverandering. Enerzijds richt het project zich op de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve duurzame energieopwekking en -uitwisseling op bedrijventerreinen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat als op 20% van de daken van de Limburgse bedrijven zonnepanelen liggen, Limburg in 2030 al bijna 50% van haar klimaatdoelstelling voor duurzame opwekking van energie gehaald heeft. Anderzijds zullen de bedrijventerreinen worden aangepast aan de klimaatverandering. Door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren en door een groene inrichting, kunnen bedrijventerreinen klimaatbestendig worden gemaakt waardoor hittestress en wateroverlast verminderen.

Advies

Dit project is gestart in 2018. Op initiatief van de commissie Duurzaamheid & Innovatie van Ondernemend Venlo is een kleine groep ondernemers gestart. Met ondersteuning van medewerkers van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), Gemeente Venlo en Rabobank Limburg en in samenwerking met kennis- en overheidsinstellingen zijn talrijke onderzoeken opgezet naar de mogelijkheden van collectieve verduurzaming van bedrijventerreinen. Al die kennis wordt nu ingezet om ondernemers te helpen met hun verduurzaming op gebiedsniveau (bedrijventerrein).

Wij zijn deskundig op het gebied van wet- en regelgeving en voorzien alle ondernemers graag van advies. Onze collectieve benadering levert voordelen op door gedeelde kennis, investeringen en opbrengsten. En als je dan vervolgens participeert in een verduurzamingsproject zal dit zeker bijdragen aan een positief imago van je onderneming.

Energietransitie

Om aan de afspraken van Parijs te voldoen moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Om een dergelijke energietransitie te realiseren zijn grote investeringen nodig, niet alleen van de overheid en particuliere huishoudens, maar zeker ook van het bedrijfsleven. Een voorbeeld: door 20% van daken op bedrijventerreinen in te zetten voor het opwekken van duurzame energie, kan bijna 50% van het Limburgse klimaatdoel voor 2030 worden ingevuld.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert wereldwijd en dus ook in Nederland. De gemiddelde temperatuur over de afgelopen eeuw is gestegen, de hoeveelheid en intensiteit van neerslag zijn toegenomen en zeer warme dagen komen vaker voor. Deze nadelige gevolgen van de opwarming van de aarde moeten beheersbaarder worden door een vermindering van de broeikasgassen. Dit is vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en mede door Nederland ondertekend. Het doel van het Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050.