Verduurzamingsplicht en rapportageplicht

Volgens de Wet milieubeheer

Bedrijven hebben een verduurzamingsplicht en rapportageplicht

Er komt veel kijken bij verduurzaming en het onderwerp zal bij veel ondernemers niet altijd bovenaan op het prioriteitenlijstje staan. Toch is van belang dat dit onderwerp de nodige aandacht krijgt. U heeft het voordeel dat de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen hierbij kan helpen. Hoe? Dat leest u hier.

Verminderen CO2-uitstoot

Om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde beperkt te houden moeten we de CO2-uitstoot verminderen. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat we in Nederland in 2030 onze CO2 uitstoot met 49% willen verminderen ten opzichte van 1990. Bedrijven hebben een belangrijk aandeel in deze uitstoot en kunnen dus een grote bijdrage leveren aan de vermindering van CO2 uitstoot. Naast de bijdrage aan het milieu zijn energiebesparende maatregelen ook een interessante investering met een goed rendement. Het zorgt voor een directe kostenbesparing.

Energiebesparingsplicht

De Wet milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren én hierover te rapporteren. U dient hieraan te voldoen als uw bedrijf of instelling per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruikt.

Voor 19 bedrijfstakken zijn standaardmaatregelen opgenomen in de zogeheten erkende maatregelenlijsten energiebesparing. Op de website van Rijkswaterstaat kunt u vinden welke maatregelen uw bedrijf moet nemen.

Wettelijke verplichtingen energiebesparing

Het kan zijn dat naast de verplichting tot het nemen van energiebesparende maatregelen er nog meer verplichtingen van toepassing zijn op uw organisatie. Deze verplichtingen zijn hieronder nader toegelicht. Ook hiervoor geldt dat wanneer u hieraan niet voldoet dat financiële gevolgen voor u kan hebben in de vorm van een dwangsom.

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om u ook te melden. Dit betekent dat u uiterlijk in 2019 moest rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Dat doet u in eLoket van RVO.

RVO en de Gemeente Venlo hebben bevestigd dat er in Venlo organisaties zijn die nog niet voldoen aan de bovenstaande verbruiksvoorwaarden en rapportageplicht. Ook u kunt daarbij horen. Check daarom wat de status in uw geval is en rapporteer alsnog!

U bent als gebruiker van energie verantwoordelijk voor het nakomen van deze verplichtingen. Het staat er los van of u ook de eigenaar van het pand bent. Uiteraard kunt u te nemen maatregelen eventueel in overleg met de eigenaar van uw pand nemen. Kijk hier voor meer informatie.

Ondersteuning bij verduurzamen

We begrijpen dat er veel komt kijken bij het verduurzamen van uw bedrijf. Daarom biedt de gemeente Venlo in nauwe samenwerking met de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen ondersteuning. De eerste 100 bedrijven die zich aanmelden bij de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen krijgen gratis energieadvies. U krijgt hierbij inzicht in uw huidige energieverbruik, advies over energiebesparende maatregelen en de wijze waarop u deze maatregelen kunt financieren. Er wordt ook gekeken naar de wettelijke verplichtingen waaraan uw bedrijf dient te voldoen. Daarbij kunt u 1 jaar begeleiding krijgen bij het uitvoeren van de adviezen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van offertes of subsidies.

Vraag nu gratis energieadvies aan via het contactformulier op de website van de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen.

Meer informatie?

Heeft u een vraag, dan kunt u de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen bereiken via het contactformulier op onze website of telefoonnummer 077 – 396 9650.

Projecten & nieuws

Bekijk onze andere  projecten