Duurzame Energie

Duurzame Energie

Onderzoek mogelijke energie-uitwisseling tussen AMI en Aviko

Door de Taskforce (projectteam met vertegenwoordigers vanuit verschillende invalshoeken) is onderzocht op welk bedrijventerrein kansen liggen voor een pilot voor het testen en demonstreren van slimme energie concepten die gecombineerde opwek en uitwisselingen mogelijk maken.
ENGIE heeft voorgesteld te onderzoeken of een combinatie mogelijk is tussen AMI en Aviko. We zijn bekend met deze bedrijven en hun processen en voor een deel ook hun bedrijfsvoering. In de afgelopen maanden zijn diverse gesprekken met de bedrijven geweest en is een eerste verkenning gedaan van de mogelijkheden en het commitment dit onderzoek te starten.
De voorgestelde bedrijven zijn gelegen op het bedrijventerrein Spikweien in Lomm. Gezien het compacte karakter van dit gebied is opschaling naar meerdere bedrijven op termijn mogelijk.
In het gezamenlijk overleg van AMI, Aviko, Taskforce en ENGIE op 8 juli jl. besloten het onderzoek te starten.
De aanpak van het onderzoek is ten opzichte van ons eerder voorstel zo aangepast dat bij beide bedrijven middels site visits en uitwisseling van gegevens een inschatting gemaakt wordt van de hoeveelheid beschikbare restwarmte bij Aviko en hoe dat in het proces AMI in te zetten.

Doel.

Het doel van dit eerste onderzoek is inzicht te krijgen welke hoeveelheid warmte of koude bij de twee geselecteerde bedrijven beschikbaar is en of er een match te maken is tussen vraag en aanbod.
Dit inzicht moet leiden tot een beter hergebruik van interne- (binnen een locatie) en externe reststromen (uitwisseling tussen locaties) met als resultaat dat het primair energieverbruik en CO2 uitstoot wordt gereduceerd.
Naast deze technische beoordeling wordt een eerste business case opgezet om de financiële haalbaarheid te beoordelen.